Säännöt

rek.nro. 2175576-0
(viimeksi päivitetty 05.12.2013)

YHDISTYKSEN NIMI
Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Seropit ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sekarotuisten koirien omistajien yhdyssiteenä sekä ylläpitää ja kehittää sekarotuisten koirien ja koirista kiinnostuneiden henkilöiden koiraharrastustoimintaa Etelä-Suomessa. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä sekarotuisten koirien arvostusta Suomessa. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi

 • levittää aiheeseen liittyviä julkaisuja ja järjestää keskustelu- sekä neuvontatilaisuuksia.
 • harjoittaa koulutus-, näyttely- ja kilpailutoimintaa.
 • julkaista jäsentiedotteita ja ylläpitää internetsivustoa.
 • ottaa tarvittaessa julkisesti kantaa ja esittää mielipiteensä sekarotuisia koiria koskevissa asioissa.
 • pitää tarvittaessa yhteyttä muihin samankaltaisiin järjestöihin Suomessa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi yhdistyskokouksen päätöksellä liittyä muihin toimintansa tarkoitusta palveleviin yhdistyksiin.

JÄSENET

 • Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosi-, nuoriso-, perhe-, aktiivi-, kannatus- tai kunniajäseniä. Jäsenyys on voimassa toistaiseksi.
 • Vuosijäseneksi ja kannatusjäseniksi voivat liittyä kaikki halukkaat henkilöt.
 • Nuorisojäseneksi pääsee alle 16-vuotias samoilla ehdoilla kuin vuosijäseneksi.
 • Perhejäseneksi voi liittyä silloin, kun joku henkilö samasta taloudesta on jo liittynyt vuosijäseneksi.
 • Aktiivijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka edistää huomattavasti yhdistyksen toimintaa.
 • Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotuksesta päätetään yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan 2/3 annetuista äänistä.
 • Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö.
 • Yhdistyksen hallitus hyväksyy muut kuin kunniajäsenet.

JÄSENOIKEUDET
Yhdistyksen kaikki 16 vuotta täyttäneet jäsenet ja yhteisöjäsenet ovat äänivaltaisia. Tätä nuoremmilla on puhevalta.

JÄSENMAKSUT
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään syyskokouksen erikseen kullekin jäsenryhmälle määräämän jäsenmaksun. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

JÄSENEN EROAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti jäsensihteerille tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan kahden kuukauden aikana sen erääntymisestä lukien.

JÄSENEN EROTTAMINEN
Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous 2/3 äänten enemmistöllä erottaa jäsenen joko lopullisesti tai määräajaksi, kun tämä

 1. On toiminut tavalla, joka ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa.
 2. On rikkonut lakia tai toiminut hyvien tapojen vastaisesti.

Jäsenelle on varattava oikeus antaa kirjallinen lausunto. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

8§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä 3 – 8 muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallituksella on oikeus ottaa ja erottaa muut mahdolliset toimihenkilöt.

HALLITUKSEN KOKOUS
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös internetin välityksellä hallituksen kokoukseen tarkoitetussa suljetussa keskustelussa, sähköpostilla ja puhelimen välityksellä, edellyttäen, että kaikille hallituksen jäsenille on varattu mahdollisuus osallistua tällaiseen kokoukseen ja että kaikki hallituksen jäsenet ovat tällaisesta ratkaisusta yksimieliset.

10§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on

 1. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, aloitteiden teko, valmistaa kokoukselle esiteltävät asiat, panna kokousten päätökset täytäntöön ja valvoa niitä.
 2. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenluettelon pitämisestä, huolehtia jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laadituttaa yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta.
 3. Edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.
 4. Sisäisen toiminnan valvominen ja hoitaminen.

11§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai johtokunnan määräämä muu henkilö, aina kaksi yhdessä.

12§ TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

13§ KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisesti tai yhdistyksen julkaisussa.

14§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Mahdollisista etäosallistumistavoista on mainittava kokouskutsussa.

Kevätkokous pidetään maaliskuun-huhtikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille
 7. Käsitellään muut esille tulevat asiat
 8. Kokouksen päättäminen

Syyskokous pidetään loka-marraskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Hyväksytään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
 6. Hyväksytään hallituksen esittämä talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
 7. Jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle toimintavuodelle
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 9. Päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen muut jäsenet
 10. Valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja
 11. Käsitellään muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Mikäli asia halutaan kevätkokouksen käsiteltäväksi, on asia saatettava hallituksen tietoon saman vuoden tammikuun loppuun mennessä. Mikäli asia halutaan syyskokouksen käsiteltäväksi, on asia saatettava hallituksen tietoon saman vuoden elokuun loppuun mennessä.

15§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Kevätkokoukselle osoitettu sääntömuutosehdotus on toimitettava hallitukselle saman vuoden tammikuun loppuun mennessä. Syyskokoukselle osoitettu sääntömuutosehdotus on toimitettava hallitukselle saman vuoden elokuun loppuun mennessä. Hallituksen on esitettävä ehdotus lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokouksessa. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, tulee sitä kannattaa 2/3 annetuista äänistä.

16§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan vähintään kuukauden väli-ajoin seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous. Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistö. Yhdistyksen varat joutuvat sen purkautuessa purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen päättämälle koira-asiaa edistävälle tarkoitukselle.

17§ MUUT MÄÄRÄYKSET
Muuten noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.